กติกาการเช่ารถตู้อุบลราชธานี


กติกาการเช่ารถตู้
 

             ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งเสพติด ขึ้นมาไว้ภายในรถโดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่าจะมี พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและ บุคคลอื่นภายในรถ

             พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลภายในรถและ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

           พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

--------------------------------------------------------------------------------

            การเช่ารถตู้ 1 วัน การเช่า 1 วัน ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 12 ช.. คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00น.

            การเช่ารถตู้ 1 วันระยะทางไป-กลับ เกินกว่า 350 กม.อัตราค่าบริการ จะคิดต่างจากราคาปกติ

            ผู้ใช้บริการจะออกเดินทาง เวลาใดก็ได้ แต่ ถ้าออกเดินทางก่อน 06.00.    คิดค่าล่วงเวลา ช..ละ 200 บาท

            ผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับ เวลาใดก็ได้ แต่ ไม่เกิน 20.00. ถ้ากลับถึงหลัง 20.00. คิดค่าล่วงเวลา ช..ละ 200 บาท

            ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

----------------------------------

            การเช่ารถตู้หลายวัน วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน การออกเดินทางกลางคืนไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย ก่อนออกเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พัก ก่อนออกเดินทางต่อไป

            วันกลับ กรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00. คิดค่าล่วงเวลา ช..ละ 200 บาท

---------------  ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อน ส่งรถกลับบริษัท --------------

Visitors: 42,065