วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

  มีฐานะเป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดธรรมยุกติกนิกายวัดแรกของภาคอีสานอีกด้วย วัดนี้จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2393 โดยพระพรหมราชวงศา เจ้าเมืองอุบลราชธานีสมัยนั้น และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "วัดสุปัฏนาราม" อันหมายถึงวัดที่มีที่ตั้งเหมาะสมเป็นท่าเรือที่ดี..สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนั่นคือ "พระอุโบสถ" ขนาดใหญ่ กว้างถึง 20 เมตร ยาว 347 เมตร และสูง 22 เมตร มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะไทย-ขอม-ยุโรป คือส่วนหลังคาเป็นแบบไทยประดับด้วยปูนปั้นลวดลายดอกไม้อย่างสวยงาม ส่วนกลางมีลักษณะอาคารฮย่างตะวันตก และส่วนฐานสร้างตามศิลปะแบบขอมภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประทานของวัด คือ "พระสัพพัญญูเจ้า" พระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อขัดเงาไม่ปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง 4 คืบ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะสง่าแลธงดงามมากซึ่งหล่อขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 สำหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ เช่น เสมาหิน ศิลาจารึก ทับหลังเป็นต้น
Visitors: 42,064