วัดศรีอุบลรัตนารามหรือวัดทอง

วัดศรีอุบลรัตนารามหรือวัดทอง ตั้งอยู่บนถนนอุปราช ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด มีฐานะเป็นพระอารามหลวงเช่นกัน สร้างในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ภายในวัดมี ''พระอุโบสถ" ที่สร้างตามแบบวัดเบญจมบพิตรที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ "พระแก้วบุษราคัม" เป็นพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย สมัยเชียงแสนลักษณะงดงามมาก ซึ่งแกะสลักจากแก้วบุษราคัมทั้งองค์ โดยมีตำนานเล่าสืบกันมาว่า... พระวอพร้อมด้วยบุตรหลานของพระตา คือท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม และท้าวก่ำ ได้อันเชิญมาจากกรุงศรีสัตตนาคหุต (เวียงจันทร์) เดิมนั้นคงประดิษฐานที่บ้านดอนมดแดงก่อน จึงได้อันเชิญมาประดิษฐานที่บ้านดอนมดแดงก่อน จึงได้อันเชิญมาประดิษฐานยังวัดศรีอุบลรัตนารามในเวลา ต่อมา
Visitors: 42,065