วัดทุ่งศรีเมือง

วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวงใกล้กับทุ่งศรีเมืองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 สิ่งที่น่าสนใจคือ จิตรกรรมฝาผนัง หรือ ฮูบแต้ม ภายในพระอุโบสถได้รับยกย่องว่างดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง เขียนโดยช่างท้องถิ่นที่รับอิทธิพลศิลปรัตนโกสินทร์มาประยุกต์เป็นของตนเอง เขียนเรื่องพุทธประวัติพระเวสสันดรชาดกและสังข์ศิลป์ชัย แต่ภาพที่โดเด่นที่สุดคือ ภาพวิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน ประเพณีการละเล่น ดนตรี เสื้อผ้า การแต่งกาย ทรงผม ชนชาติต่างๆ
Visitors: 42,064